สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เรื่องเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) (คาโปรแลคตัม)


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังนี้
                  1. เห็นชอบต่อการยกเลิกเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) (กรดไนตริก) [SoU (กรดไนตริก)] ของกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) (กลุ่ม NACAG) และให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด (สผ.) แจ้งสำนักเลขาธิการ NACAG เพื่อทราบ
                  2. เห็นชอบเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) (คาโปรแลคตัม) [SoU (คาโปรแลคตัม)] ของกลุ่ม NACAG โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก [เอกสาร SoU (คาโปรแลคตัม) มีลักษณะเป็นแถลงการณ์ซึ่งมีการลงนามฝ่ายเดียวโดยภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีติเห็นชอบ ทส. จะดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าวต่อสำนักเลขาธิการ NACAG ต่อไป]
                  3. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนลงนามในเอกสารดังกล่าว
                  4. มอบหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ร่วมกับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กลุ่ม NACAG ของไทยให้สอดคล้องกับเอกสาร SoU (คาโปรแลคตัม)
                  5. มอบหมาย ทส. นำผลการลดก๊าซนตรัสออกไซด์จากสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม NACAG ไปใช้เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) (NDC) ของประเทศไทย และไม่นำไปใช้ในแนวทางความร่วมมือที่อ้างถึงในวรรค 2 หรือกลไกที่อ้างถึงในวรรค 4 ของข้อ 6 ของความตกลงปารีส1 (ห้ามนำไปขายคาร์บอนเครดิตกับต่างประเทศ)
                   สาระสำคัญของเรื่อง
                  ประเทศไทยได้เข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) (กลุ่ม NACAG) Initiative ในเดือนธันวาคม 2562 ซึ่งส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ จากการผลิตกรดไนตริกในระดับโลก เนื่องจากก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รวมทั้งลงนามในปฏิญญา NACAG เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของ NACAG และความตั้งใจในการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกเพื่อมุ่งสู่การยุติการปล่อยก๊าซดังกล่าวอย่างถาวรให้เร็วที่สุด โดยกลุ่ม NACAG จะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินในการติดตั้งเทคโนโลยีเพื่อลดก๊าซไนตรัสออกไซด์สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริก เมื่อได้ลงนามในเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการดำเนินงาน (Statement of Undertaking : SoU) และผ่านข้อกำหนดของกลุ่ม NACAG จากการตรวจสอบเชิงลึกโดยสำนักเลขาธิการ NACAG แล้ว
                  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า การยกเลิกเอกสาร SoU (กรดไนตริก) และการลงนามในเอกสาร SoU (คาโปรแลคตัม) ไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 และไม่เข้าลักษณะเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีขุดต่อไปตามนัยมาตรา 169 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
___________________________
1ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ข้อ 6 รรรค 2 กำหนดความร่วมมือเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศและวรรค 4 กำหนดกลไกที่นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยหากประเทศไทยนำผลการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์มานับเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยภายใต้ NDC แล้ว จะไม่สามารถนำไปซื้อขายเป็นคาร์บอนเครดิตกับต่างประเทศได้ (เฉพาะในส่วนคาร์บอนเครดิตที่เกิดขึ้นจากก๊าซไนตรัสออกไซด์ แต่ไม่รวมถึงคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากสารอื่น)

ที่มา : http://www.thaigov.go.thสงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com