สรุปสาระสำคัญรายงานสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC


พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557

สรุปสาระสำคัญรายงานสังเคราะห์และประเมินความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 5 ภายใต้ IPCC

ผู้เขียน:
รศ.ดร.อำนาจ  ชิดไธสง
ดร.อัศมน  ลิ่มสกุล
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2557
เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 3
รายงานโลกร้อน IPCC AR5: ความจริงที่ทุกคนควรฟัง (IPCC AR5: A Convenient Truth)
 
มีหัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย:
1.รายงานด้านวิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ค.ศ.2013 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 1
2.รายงานด้านผลกระทบ การปรับตัวและความล่อแหลม ค.ศ.2014 ของคณะทำงานกลุ่มที่ 2

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com