หนังสือเดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน


หนังสือเผยแพร่ประกอบเวที Global Warming Forum ปีที่ 4 ครั้งที่ 5
เดินหน้าระบบ MRV กลไกบริหารจัดการโลกร้อน 
 
ผู้เขียน:
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
ปวีณา พาณิชยพิเชฐ
สิรินทรเทพ เต้าประยูร
คมศิลป์ วังยาว
ชุตินธร ประดิษฐเพชร
ดำรงค์ บัวยอม
รัตนาภรณ์ อาณาประโยชน์
ลดาวัลย์ พวงจิตร
วงกต วงศ์อภัย
สิริลักษณ์ เจียรากร
สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์
อรทัย ชวาลภาฤทธิ์  
 
สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)    
พิมพ์เมื่อ: กุมภาพันธ์ 2558
 
  หนังสือรวบรวมข้อสังเคราะห์เชิงนโยบายเรื่องระบบการตรวจวัด รายงานและทวนสอบ (Measurement, Report and Verification : MRV) ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับแผนและกิจกรรมการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com