รายงานประจำปี พ.ศ. 2559ดาวน์โหลดเอกสาร

Thai_GSEI Annual Report 2559.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด

< ย้อนกลับ

ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมานี้ มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้มีความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้นำผลการศึกษาวิจัยไปบูรณาการและขยายผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างกว้างขวาง ตามวัตถุประสงค์และแนวทางที่มูลนิธิธรรมรัฐฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

ในโอกาสนี้ ในนามของประธานมูลนิธิธรรมรัฐฯ รู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จของมูลนิธิธรรมรัฐฯ และขอชื่นชม ขอขอบคุณคณะกรรมการมูลนิธิธรรมรัฐฯ คณะกรรมการบริหารสถาบันธรรมรัฐฯ นักวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสถาบันธรรมรัฐฯ ทุกท่านที่มุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจจนทำให้การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ทำให้มูลนิธิธรรมรัฐฯ สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังสามารถดำรงไว้ซึ่งบทบาทในการเป็นองค์กรวิชาการอันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานในอนาคต มูลนิธิธรรมรัฐฯ จะเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิชาการที่โดดเด่นและก่อให้เกิดคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเพิ่มมากขึ้นต่อๆ ไป. 

                                                                                                        ศ.สุริชัย หวันแก้ว
                                                                                                               ประธาน
                                                                              มูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com