ศ.สุริชัย หวันแก้ว ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และการศึกษาดูงาน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่


ศ.สุริชัย หวันแก้ว ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และการศึกษาดูงาน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยดร.บัณฑูร  ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.)  ได้ร่วมกับเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ด้วยแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG&MP)  ในพื้นที่ปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้คัดเลือกพื้นที่นำร่อง คือ ดอยสุเทพ ปุย และแม่แจ่มเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ government lab โดยมีกิจกรรมลงพื้นที่เพื่อรับฟัง และเยี่ยมชมพื้นที่ดอยสุเทพ ปุย เพื่อนำกลับมาประเมินและจัดทำแผนกิจกรรม รวมทั้ง การหารือแนวทางการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย (OG&MP) ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่ปฏิบัติการ กับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ การดำเนินงานจะมีภาคีที่ร่วมทำงาน  อาทิ สกสว. GISDA มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะช่วยเรื่องการวิจัย ถอดบทเรียน มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน ที่เป็นภาคีของ สสส.มาร่วมทำงาน

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com