เวทีสาธารณะ “นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ”


                                 กำหนดการ

เวทีสาธารณะ “นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ”

          วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.

               ผ่านโปรแกรมการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

จัดโดย แผนงานพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนโดย     สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

--------------------------------------------------------

 ๑๒.๔๐ – ๑๓.๐๐ น.     ลงทะเบียน

 ๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น.     กล่าวเปิด โดย นายชาติวุฒิ วังวผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น.     ปาฐกถานำหัวข้อ “นิเวศสุขภาวะทางนโยบายสาธารณะเงื่อนไขที่จำเป็นต่อความยั่งยืน” โดย ศ. สุริชัย หวันแก้ว ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.     แบ่งเป็น ๒ ห้อง

 ห้องที่ ๑ : EEC กับยุทธศาสตร์สุขภาวะภาคประชาชน และ SEA

ผู้นำเสนอ : คุณศุภกิจ นันทะวรการ , รศ.ดร.เรณู เวชรัชต์พิมล , ดร.จิดาภา คุ้มกลาง, คุณกัญจน์ ทัตติยกุล

ผู้อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น :

                 - ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
                   ดำเนินรายการโดย ดร.กฤษฎา บุญชัย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา        

 ห้องที่ ๒ : ระบบนิเวศสุขภาวะทางนโยบายสาธารณะ และข้อเสนอการพัฒนากฎหมายและนโยบาย

ผู้นำเสนอ : คุณภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ , คุณประยงค์ ดอกลำไย

ผู้อภิปราย ให้ข้อคิดเห็น :

                - ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                - คุณระวี ถาวร ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าประเทศไทย (RECOFTC Thailand)

 ๑๖.๐๐ – ๑๖.๔๕ น.    นำเสนอผลการอภิปรายห้องย่อย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
                           ดำเนินรายการโดย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
                           พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/XnUsnYSDP2NdXre6A

เอกสารดาวน์โหลด

  1. กำหนดการเวทีสาธารณะ 14กพ65zoom.pdf ดูเอกสาร / ดาวน์โหลด
สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com