สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่องการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - แคนาดา


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย รวมทั้งเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ของไทย ตามข้อ 1 และเห็นชอบร่างเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) ตามข้อ 2 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมประกาศหรือออกแถลงการณ์เปิดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา และร่วมให้ความเห็นชอบเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
                   สาระสำคัญ              
                  1. ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - แคนาดา ของไทย มีสาระสำคัญเป็นการวางกรอบแนวทางการเจรจาของไทยสำหรับจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - แคนาดา เพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุน เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนในประเทศ เพื่อเจรจาให้ได้ประโยชน์ในภาพรวมสูงสุดกับประเทศ โดยคำนึงถึงความพร้อม ระดับการพัฒนา และภูมิคุ้มกันของประเทศ ตลอดจนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายแข่งขันทางการค้า วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ความร่วมมือด้านเทคนิคและด้านเศรษฐกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความโปร่งใส การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ กลไกการจัดการเชิงสถาบัน รัฐวิสาหกิจ และเรื่องอื่น ๆ
                  2. ร่างเอกสารขอบเขตสาระที่จะเจรจาในการจัดทำความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา (Reference Paper) เป็นการสร้างพื้นฐานความความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาเซียนและแคนาดาถึงขอบเขตประเด็นที่จะเจรจาภายใต้ความตกลงการค้าเสรี อาเซียน-แคนาดา ประกอบด้วยหลักการทั่วไป วัตถุประสงค์ของการเจรจาตลอดจนประเด็นที่จะหารือกันในการเจรจาหัวข้อสำคัญอย่างกว้าง ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า มาตรการปกป้องและเยียวยาทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า แนวทางปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา ทรัพย์สินทางปัญญา แรงงาน สิ่งแวดล้อม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายแข่งขันทางการค้า วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ความร่วมมือด้านเทคนิคและเศรษฐกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ความโปร่งใส การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ กลไกการจัดการเชิงสถาบัน วัฒนธรรม และเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ มิได้เป็นการผูกมัดผลการเจรจาที่จะเกิดขึ้น
                  ปัจจุบันไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) 13 ฉบับกับ 18 ประเทศ และได้จัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) แล้วเสร็จ ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับต้นปี 2565 รวมแล้วไทยมีการค้ากับประเทศที่มี FTAs ครอบคลุมร้อยละ 63 ของการค้าทั้งหมดของไทย อีกทั้งไทยยังมีแผนที่จะจัดทำ FTA กับคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (2561 - 2580) ที่จะทำให้ไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย ขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้ขยายการจัดทำ FTA เพื่อเพิ่มโอกาสการค้าและการลงทุนของไทย ซึ่งแคนาดาเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพและได้แสดงความสนใจที่จะจัดทำ FTA กับอาเซียน โดยมีการหารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com