สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เรื่องร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ (ทส.) เสนอ ดังนี้

                  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                  3. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน (ASEAN China Summit) ครั้งที่ 24 ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564

                  ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ

                  สาระสำคัญ

                  ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวและความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเน้นการฟื้นฟูภูมิภาคอาเซียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยตกลงร่วมกันดำเนินการ สาระสำคัญสรุป ดังนี้

                  1. สนับสนุนการดำเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และกรอบแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021 – 2025 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2564 - 2568) และวัตถุประสงค์ระยะยาวจนถึงปี พ.ศ. 2578 รวมถึงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อตกลงปารีส โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การขจัดปัญหาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ระบบนิเวศและปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การขจัดการขยะและควบคุมมลพิษจากพลาสติก การป้องกันขยะพลาสติกในทะเล ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

                  2. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ แนวร่วมการพัฒนาสีเขียวระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว โครงการภายใต้กิจกรรมความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก โครงการภายใต้กิจกรรมความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก เพื่อขจัดความยากจน (ระยะที่สอง) ข้อริเริ่มของการรวมตัวของอาเซียน แผนงานระยะที่สี่ ความร่วมมือกับกลไกอนุภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือล้านช้าง - แม่น้ำโขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และแผนงานเศรษฐกิจอาเซียนตะวันออก แผนงานข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 - 2568

                  3. ส่งเสริมและขยายความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันการเงินภาคเอกชน และชุมชน เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในภูมิภาค

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com