คพ.เปิดรับฟังความเห็น “ในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล ห้ามส่งออกของเสียอันตราย”


กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการที่อาจได้รับผลกระทบต่อการให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล (Ban Amendment) ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มผู้ประกอบกิจการรีไซเคิลที่มีความต้องการนำเข้าของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาบาเซลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน

การให้สัตยาบันในข้อแก้ไขอนุสัญญาบาเซล มีวัตถุประสงค์เพื่อห้ามการส่งออกของเสียอันตรายภายใต้อนุสัญญาฯ เพื่อการกำจัดขั้นสุดท้าย การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการนำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ จากประเทศที่เป็นสมาชิกในกลุ่มองค์กรความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ประชาคมยุโรป (EC) และลิกเตนสไตน์ ไปยังประเทศอื่นๆ และการควบคุมการนำเข้าขยะพลาสติก “ในการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมต่างไม่ขัดข้องต่อการให้สัตยาบันฯ ดังกล่าว แต่มีข้อเสนอแนะให้พิจารณาผลกระทบในระยะยาวกรณีที่ประเทศไทยจะส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบโมเดลเศรษฐกิจจะมีผลกระทบหรือไม่  

ทั้งนี้ คพ. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็ปไซต์ คพ. จนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และรวบรวมเสนอต่อคณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซลตามขั้นตอนต่อไป”

ที่มา : MGR ONLINE วันที่ 3 ตุลาคม 2564

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com