แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อ


กทม. 19 ส.ค.-สสล. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อร่วมกับหัวหน้าฝ่ายรักษาฯ 50 เขต

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงต่อเนื่อง และปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของสถานที่กักกันที่ราชการกำหนด (Quarantine) หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย สถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวมถึงระบบการรักษาโดยการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ส่งผลให้มีปริมาณขยะติดเชื้อที่ต้องเก็บขนและกำจัดเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการขยะติดเชื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักสิ่งแวดล้อมจึงจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขต 50 เขต เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานในการเก็บขยะทั่วไป การเก็บขยะติดเชื้อ คำแนะนำการทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อใช้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงรับทราบปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 50 สำนักงานเขต

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมได้มอบแนวทาง การจัดการขยะติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่กักตัว ของรัฐ โรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hospitel) โรงพยาบาลสนามและสถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ให้คัดแยกขยะเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย (1) ขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ชุดตรวจ Antigen Test Kit รวบรวมใส่ถุงขยะสีแดง และซ้อนถุง 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ราดหรือพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เก็บขนและนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 2) มูลฝอยประเภทเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ขวดน้ำดื่มฯลฯ รวบรวมใส่ถุงขยะราดน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นด้วยน้ำยา ฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง สำนักงานเขตเก็บขนและนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม

ขยะติดเชื้อโควิด-19 สถานที่แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้คัดแยกขยะเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย 1) ขยะติดเชื้อที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ชุดตรวจ Antigen Test Kit รวบรวมใส่ถุงขยะสีแดง และซ้อนถุง 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น ราดหรือพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวบรวมไว้ภายในบริเวณที่พักอาศัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ออกสู่สิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ และรถเก็บขนมูลฝอยเฉพาะ เก็บรวบรวมไปยังจุดพักรวมขยะติดเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานเขต และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เก็บรวบรวมและนำไปกำจัด ด้วยวิธีการเผาที่เตาเผามูลฝอยชุมชน ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม 2) มูลฝอยประเภทเศษอาหาร บรรจุภัณฑ์พลาสติก และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร ช้อนส้อมพลาสติก ขวดน้ำดื่มฯลฯ รวบรวมใส่ถุงขยะราดน้ำยาฆ่าเชื้อลงในถุง มัดปากถุงให้แน่น แล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุง ซ้อนด้วยถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่น และฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้ง สำนักงานเขตเก็บขนและนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช หนองแขม และสายไหม ต่อไป .-สำนักข่าวไทย

ที่มา : สำนักข่าวไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2564

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com