สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มีนาคม 2564 เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำในร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

                   สาระสำคัญ

                   ร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายมีกรอบการดำเนินความร่วมมือร่วมกัน เพื่อสนับสนุนความตั้งใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเล โดยขอบเขตความร่วมมือของข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยภายใต้ข้อตกลงนี้ (2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนงานวิจัย ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศ (3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของผู้ร่วมลงนามทั้งสองฝ่าย (4) จัดการสัมมนา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการจัดหลักสูตร ฝึกอบรม แผนการวิจัย และการศึกษาดูงาน (5) พัฒนาและดำเนินงานโครงการและกิจกรรมที่มีความตกลงร่วมกัน และ (6) สนับสนุนการวิจัยร่วมเชิงปริมาณและชนิดของขยะทะเลที่ลอยอยู่ในแม่น้ำก่อนไหลออกสู่ทะเล

                  ทั้งนี้ในการดำเนินงานทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในฐานะหน่วยงานประสานงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงทั้งสองฝ่ายจะประสานงานและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการจัดเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำ ให้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดขยะพลาสติกในทะเลโดยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหุ้นส่วนภาคเอกชน และหากมีความร่วมมือและกิจกรรมการดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ทั้งสองฝ่ายจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

                  โดยข้อตกลงความร่วมมือฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี โดยผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายอาจขยายเวลาข้อตกลงความร่วมมือนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ลงนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงความร่วมมือนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน โดยการสิ้นสุด/ยุติของข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้นลง

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com