สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องข้อความสาร (message) สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 และอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, Nairobi 22 – 23 February 2021 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

                สาระสำคัญ

                ร่างเอกสาร Looking ahead to the resumed UN Environment Assembly in 2022 – Message from online UNEA 5, แสดงถึงความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบที่ร้ายแรงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และมุ่งมั่นให้มีการฟื้นฟูจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน เพื่อดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 การยอมรับถึงความเร่งด่วนที่จะปกป้องโลกในช่วงวิกฤตและภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ ของเสีย และสารเคมี รวมทั้งการเน้นย้ำในการดำเนินงานตามความร่วมมือพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ รวมทั้งการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งสำหรับการประชุม UNEA 5 ณ กรุงไนโรบี ในต้นปี ค.ศ. 2022 เพื่อสานต่อความพยายามในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

ที่มา : http://www.thaigov.go.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com