FTA Watch ร้องสภา ขอตั้ง กมธ.ศึกษาข้อดี-เสียเข้าร่วม CPTPP


เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร จี้ตั้ง กมธ.ศึกษาข้อดี-ข้อเสียเข้าร่วม CPTPP

สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA WATCH) นำโดยนายคำรณ ชูเดชา , นายวศิน พิพัฒนฉัตร และนายนิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เพื่อขอให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัยศึกษาผลดีผลเสียการเข้าร่วมความตกลงครอบคลุมและก้าวหน้าเพื่อหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)

นายวศิน กล่าวว่า การเข้าร่วมดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย และประชาชนโดยรวมในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร และการเข้าถึงยา ส่งผลในแง่มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค จึงมีความจำเป็นต้องทบทวนหรือยุติเอาไว้ก่อน และเปิดให้มีการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากประชาชน

ด้านนายคำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯมีความกังวลต่อท่าทีรวบรัดต่อการเข้าร่วม CPTPP ของรัฐบาล จึงอยากให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะ โดยจะเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของสภาฯในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ต่อไป

ขณะที่ นายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะนำเรื่องนี้เสนอต่อประธานสภาฯให้พิจารณาเร่งด่วน เพราะเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยเบื้องต้นอาจจะเสนอให้คณะกรรมาธิการสามัญของสภาฯที่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาเรื่องเหล่านี้ดำเนินการ

ที่มา :  สำนักข่าวอิศรา วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com