แผนปฏิรูปสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ครอบคลุม 6 ด้าน


เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฎิรูปประเทศ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ทำแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 514 หน้า จัดทำเสร็จตามกรอบ เวลาที่กาหนด ตามปฏิทินการทำงานที่กำหนดไว้ในกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน จะต้องส่งแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ตามที่แต่ละคณะกรรมการ รับผิดชอบภายในวันที่ 24 ธ.ค. 2560 หากทำไม่เสร็จตามเวลา มีบทลงโทษตามมาตรา 16 คือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการทันที แผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ นี้ นับเป็น"ก้าวที่ 4"ของกระบวนการปฏิรูป เริ่มจากก้าวที่ 1 ที่คณะทำงานปฏิรูปประเทศ โดยกระทรวงกลาโหม เชิญทุกฝ่ายมาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปประเทศ ที่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ต่อด้วยก้าวที่ 2 คือ การดำเนินงานของ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ตาม ด้วยก้าวที่ 3 คือ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)หากอุปมาอุปไมยกระบวนการปฏิรูปกับการวิ่งผลัด 4 X 100 เมตร ตอนนี้ก็เข้าสู่ไม้ผลัดที่สี่ซึ่งเป็นไม้สุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย คณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะตระหนักดี ว่า ต้องวิ่งเข้าเส้นชัยให้ได้ คนดู คนเชียร์รอบสนามเริ่มจะหมดแรงเชียร์

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า แผนปฏิรูปประเทศ เป็นการต่อยอดความคิดการปฏิรูปที่เสนอและทำงานต่อเนื่องกันมาเป็นลำดับ นำข้อเสนอทั้งหมดจากก้าวที่ 1 , 2 , 3 มาจัดระบบ และเติมเต็มกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ให้เป็นแผนการปฏิรูปที่มีความต่อเนื่องในกรอบเวลา 5 ปี

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า สำหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาหลัก 6 ด้าน คือ การปฏิรูปทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) การปฏิรูปทรัพยากรน้ำทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม และระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม ทั้งสิ้นมีประเด็นปฏิรูปหลัก 38 เรื่อง และประเด็นปฏิรูปย่อย 56 เรื่อง ขั้นตอนหลังจากการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านแล้ว จะเป็นการบูรณาการแผนปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้านที่จัดทำโดยคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ การ ทางานในขั้นนี้จะต้องเสร็จภายในเดือนมี.ค.2561 เพื่อการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฎิรูปอย่าง เป็นทางการต่อไป

"หากถามว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูป คำตอบคือถูกทั้งคู่ ก่อนการเลือกตั้ง การปฏิรูปที่เดินมาเป็นลำดับ ก็ต้องผลักดันให้เป็นผลลัพธ์รูปธรรมมากที่สุด หลังการเลือกตั้ง การปฏิรูปซึ่งเป็นกระบวนการต่อเนื่อง ก็ต้องทำต่อไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จะเป็นเครื่องมือและกลไกที่เป็นหลักประกันที่ทำกระบวนการปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่อง ไม่สะดุดหยุดลงเมื่อ เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง " นายบัณฑูร กล่าว

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ วันที่ 2 มกราคม 2561

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com