กิจกรรมสถาบัน


ศ.สุริชัย หวันแก้ว ประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิด และการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)และการศึกษาดูงาน วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่


อ่านต่อ

เปิดประตูสู่ความร่วมมือภาคประชาชน การประชุมเครือข่ายองค์กรเอกชน ด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และภาคีความร่วมมือ


อ่านต่อ

Dialogue Forum 4 I Year 3 จากกลาสโกว์ถึงอียิปต์, นัยยะต่อนโยบายโลกร้อนไทยและโลก


อ่านต่อ

Chulalongkorn University, Asia Pacific Sociological Association (APSA) and SEI, Asia would like to invite you to participate in APSA Conference 2022 (Hybrid)


อ่านต่อ

งานสัมมนา หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทยและบทบาทของรัฐสภา”


อ่านต่อ

เวทีสาธารณะ “นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับสุขภาวะ”


อ่านต่อ

เสวนา "วิถีสุขภาวะกับสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์สำคัญจากภาคีสร้างสุข"


อ่านต่อ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ "ชุมชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC"


อ่านต่อ

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ดำเนินรายงาน ในการประชุมจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน


อ่านต่อ

โครงการพัฒนาพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติสู่สังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืน


อ่านต่อ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน


อ่านต่อ

การประชุมเวทีสาธารณะฯ นำเสนอผลการศึกษาฯ


อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "ระบบยุติธรรมสิ่งแวดล้อม : การปฏิรูประบบยุติธรรมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย"


อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยด้านสังคมใน องค์ประกอบหลักด้านการมีสุขภาวะ และองค์ประกอบหลักด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม


อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมเข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ การทบทวนปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย : องค์ประกอบหลักด้านเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม


อ่านต่อ

กิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)


อ่านต่อ

กิจกรรมอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่น แบบสำรวจการติดตามและประเมินผลในการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ


อ่านต่อ

การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้า โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนภายใต้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม : กรณีพื้นที่ปฎิบัติการ จังหวัดน่าน


อ่านต่อ

การประชุมทีมวิจัย โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


อ่านต่อ

การจัดประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข : มิติเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม” โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย


อ่านต่อ

การประชุม การส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5


อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมอบรมกิจกรรมอบรมการใช้ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ซอฟแวร์ประยุกต์:application)


อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข : มิติสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล”


อ่านต่อ

การจัดประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติสุขภาวะ”

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
อ่านต่อ

การจัดประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข: มิติครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง”

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
อ่านต่อ

การจัดประชุมกลุ่มย่อย “การปรับปรุงตัวชี้วัดความอยู่เย็นเป็นสุข : มิติสิ่งแวดล้อม” โครงการ การปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

จัดโดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห
อ่านต่อ

เวทีสาธารณะ ข้อเสนอกลไกขับเคลื่อนประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2

จัดโดย โครงการชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิรูปประเทศ ฝ่ายสว
อ่านต่อ

Signing the Future

ทางสหประชาชาติได้จัดให้มีพิธีการลงนามข้อตกลงปารีส อันเป็นผลจากการเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเ
อ่านต่อ

สงวนลิขสิทธิ์ © 1995-2015 สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ธ.พ.ส.ส.).
8/16 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200
โทรศัพท์ 0 2280 1812 , 0 2280 6228 , 0 2280 0557 , 0 2628 6438
โทรสาร 0 2282 8877
e-mail: gseiorth@gmail.com